ஸ்ரீலஸ்ரீ

ஞானக்கூத்தனின் கவிதைகள் பொதுவாகவே கதைச் சொல்லும் தன்மையைக் கொண்டிருக்கும். ஒரு முழுமையான கதையமைப்புடன் வேறொரு அர்த்தத்தைக் கொண்ட குறிப்புடன் கூடிய கவியமைப்பு அவருடையது. 'அன்று வேறு கிழமை' தொகுதியில் இருக்கும் ஒவ்வொரு கவிதையும் வெவ்வேறு விதமான தளங்களைக் கொண்டு, படிக்கும் நமக்கு  புது அனுபவத்தை புன்முறுவலுடன்  தரவல்லது. யாரோ முனிவன் தவமிருந்தான் வரங்கள் பெற்றான் அதன் முடிவில் நீர்மேல் நடக்க தீபட்டால் எரியாதிருக்க என்றிரண்டு  ஆற்றின் மேலே அவன் நடந்தான் கொடுக்குத் தீயைச் சந்தனம் போல் உடம்பில் … Continue reading ஸ்ரீலஸ்ரீ