அறியப்படாத தமிழகம் – தொ. பரமசிவம்

கலாச்சாரம் என்பது 'மறு உற்பத்தி' சார்ந்தது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் பேசி வருகிற காலக்கட்டத்தில் (when I hear the word culture, I reach for my gun - Hanns Johst அளவுக்கு மோசமில்லை என்றாலும் 🙂 ), யாருக்கும் புரியாத தத்துவார்த்த மொழியை ஒதுக்கி விட்டு எளிமையான மொழியில் தமிழர்களுக்கு அவர்களின் வழிவழியாக வந்த நம்பிக்கைகள், பழக்க வழக்கங்கள் - உதாரணத்திற்கு உப்பு, எண்ணெய், தேங்காய், வழிபாடு, விழாக்கள், உடை, உறவுமுறை, உறவுப்பெயர்கள் என்று … Continue reading அறியப்படாத தமிழகம் – தொ. பரமசிவம்